Wierzyciel

Wniosek o wszczęcie egzekucji

• do wniosku o wszczęcie egzekucji dołącza się tytuł wykonawczy w oryginale (art. 797 § 1 Kpc);
• jeżeli wierzyciel reprezentowany jest przez pełnomocnika do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć dokument pełnomocnictwa;
• wierzyciel niebędący osobą fizyczną powinien dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu wykazującego umocowanie organu osoby prawnej;
• Wniosek o wszczęcie egzekucji powinien być złożony na piśmie a więc powinien odpowiadać wymaganiom pisma procesowego (art. 126 Kpc w zw. z art. 13 § 2 Kpc). Wniosek egzekucyjne powinien zawierać:
◦ oznaczenie komornika do którego jest kierowany;
◦ oznaczenie stron postępowania egzekucyjnego (tj. dłużnika i wierzyciela) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy stron ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
◦ oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron postępowania egzekucyjnego, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
◦ numery Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numery identyfikacji podatkowej (NIP) stron postępowania egzekucyjnego będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do ich posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub;
◦ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;
◦ oznaczenie rodzaju wniosku;
◦ osnowę wniosku (np. „wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi”) i inne oświadczenia wierzyciela (np. oświadczenie o skorzystanie z prawa wyboru komornika);
◦ określenie świadczenia, które ma być spełnione
▪ świadczenie musi pozostawać w zgodzie z treścią tytułu wykonawczego;
▪ w przypadku żądania odsetek należy wskazać wysokość stopy procentowej oraz datę od której powinny być naliczane;
▪ wierzyciel może wnosić o egzekucję jedynie części świadczenia określonego w tytule wykonawczym;
◦ skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, wymaga wyraźnego wniosku wierzyciela
▪ wskazanie pozostałych sposobów egzekucji jest opcjonalne
◦ podpis wierzyciela, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
◦ wymienienie załączników (np. tytuł wykonawczy, dokument pełnomocnictwa);
• do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale!
• jeżeli egzekucja ma być wszczęta wobec dłużnika znajdującego się poza właściwością miejscową komornika, we wniosku o wszczęcie egzekucji należy zawrzeć oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika (art. 8 ust. 5 u.k.s.e.);
◦ prawa wyboru komornika nie można zastosować przy wniosku o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
 

Tytuł wykonawczy

• Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 Kpc). Zgodnie z art. 777 Kpc tytułami egzekucyjnymi są:
◦ orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
◦ orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
◦ inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;
◦ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
◦ akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
◦ akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi;

Klauzula wykonalności

• Brzmienie klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
• Zgodnie z rozporządzeniem brzmienie klauzuli wykonalności wygląda następująco:
„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w .…. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”;
◦ Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”;
◦ Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na orzeczeniu, w treści klauzuli zaznacza się, czy orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne, czy jako natychmiast wykonalne;
• w treści klauzuli wykonalności określa się ponadto:
◦ numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będących osobami fizycznymi, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go, nie mając takiego obowiązku lub;
◦ numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędących osobami fizycznymi, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania;
 

Wysokość pobieranych zaliczek

• Koszt poszukiwania majątku – 70,74 zł,
• Zapytanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 34,48 zł,
• Zapytanie do Urzędu Skarbowego – 35,00 zł,
• Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych – 20,00 zł,
• Centralną Informację o Zastawach Rejestrowych – 20,00 zł,
• jeden list polecony z elektronicznym potwierdzeniem odbioru – 5,50 zł.

!!! Powyższe ceny mają charakter wyłącznie poglądowy. !!!

• W toku postępowania egzekucyjnego może powstać konieczność poniesienia dodatkowych kosztów przez wierzyciela – np. zaliczka związana z transportem zajętych ruchomości czy też zaliczka związana z koniecznością przymusowego otwarcia lokalu dłużnika w trybie art. 814 Kpc.
• warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 40 ust. 1 u.k.s.e. komornik może uzależnić wykonanie czynności od uiszczenia stosownej zaliczki.


Zaliczkę należy uiścić na pisemne wezwanie komornika.
 

Jak sprawdzić czy w tut. kancelarii prowadzone jest postępowanie przeciwko mojemu dłużnikowi?

Aby uzyskać informacje czy w tut. kancelarii prowadzone jest postępowanie przeciwko danemu dłużnikowi, należy przedłożyć tytuł wykonawczy lub tytuł egzekucyjny z wnioskiem o udzielenie informacji. Wówczas komornik udzieli informacji czy przeciwko danemu dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy (art. 760 ze zn.1 Kpc);

Wszelkie prawa zastrzeżone 2019 / Polityka prywatności RODO
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności